SparebankenVest

Kvifor me er med: 

Me ser det som viktig å utvikle Sogndal og Sogn og Fjordane. Då er det viktig for identitet og sjølvkjensle å ha eit godt fotball-lag i regionen.

Om oss:

Sparebanken Vest er stolt Generalsponsor av Sogndal Fotball.

VÅRE TENESTER:

Hos familiebanken Sparebanken Vest kan du enkelt og raskt:

Søke om lån til bolig

Starte boligsparing for ungdom (BSU)

Søke om kredittkort med 45 dagers fri kreditt.

Starte fondssparing

Samle bank og forsikring på ett sted i nettbanken. Slik at du får oversikt over din økonomi.

Vi satser på Vestlandet!

Lerum

Kvifor me er me:

Viktig å dele erfaringar med kvarandre. Vi må gjere kvarandre gode. 

Om oss:

Gjennom fire generasjonar, sidan 1907, har Lerum laga produkt av frukt og bær. Vi kombinerar norske tradisjonar med kunnskap om foredling og ernæring, i tråd med trendane i marknaden og preferansane hjå forbrukarane.

Lerum er ein landsdekkande leverandør av syltetøy, saft og jus. Produkta våre vert distribuert gjennom dei fleste daglegvarebutikkane i landet. Verksemda er familieeigd, der 4. generasjon Lerum i dag er eigarar. Vi har vore sponsor for Sogndal fotball samanhengande sidan 1981.

Umbro

Kvifor me er med:

Scantrade er et sports-grossistfirma med hovedkontor og lager i Vennesla. Vi forhandler merkevarene Umbro, Mizuno, H2O, OR, Scott og Proline. Scantrade skal være Nordens ledende leverandør innen all organisert breddeidrett.
Våre kjerneverdier skal være:
Engasjert - Troverdig - Profesjonell - Glimt i øyet

Om oss:

Scantrade er et sports-grossistfirma med hovedkontor og lager i Vennesla. Vi forhandler merkevarene Umbro, Mizuno, H2O, OR, Scott og Proline. Scantrade skal være Nordens ledende leverandør innen all organisert breddeidrett.
Våre kjerneverdier skal være:
Engasjert - Troverdig - Profesjonell - Glimt i øyet

Sognekraft

Kvifor me er med:

Sognekraft er med på å gje kraft til lokalsamfunnet både i form av arbeidsplassar, energiforsyning, sponsing og nyskapingsevne. Sognekraft støttar difor gode tiltak innan kultur og idrett, med vekt på breiddetiltak retta mot barn og unge. I vårt geografiske område vert dette mellom anna synleggjort med Sognekraft-logoen på draktryggen til nær alle miniputtar og aldersfastlagde lag. Vi er og ein stor støttespelar innan andre kulturfelt, og ynskjer vere med og skape grobotn for sunne interesser og aktivitetar. Slik bidreg vi til å setje krefter i sving, til beste for einskildindivid og lokalsamfunn.

Sogndal Fotball har gått i bresjen for ei utbygging som samlar idrett, forsking og utdanning på Fosshaugane Campus. Dette arbeidet er ei drivkraft i utviklinga av lokalsamfunn, skule og næringsliv i Sogn. Sognekraft støttar dette arbeidet og Sogndal Fotball er difor Sognekraft sin største enkeltsponsoravtale.

Om oss:

Sognekraft AS - ei drivkraft i Sogn! 

Sognekraft har sidan 1947 hatt ei sentral rolle i utviklinga av Sogneregionen. Selskapet sine kjerneområde er produksjon, distribusjon og sal av elektrisk kraft. Fiber til breiband, ny kraftproduksjon og sal av varmepumper er og viktige områder. Selskapet støtter og i stor grad opp om lokale frivillige lag og organisasjonar som sponsor og støttespelar.

Rein energi frå natur og menneske gjennom nær 70 år i Sogn. Slik gjev vi vårt bidrag til ei berekraftig framtid lokalt og globalt!

Sognekraft -set krefter i sving! 

Åsen & Øverlid AS

Kvifor me er med:

Stolt sponsor av Sogndal Fotball

Om oss:

Åsen & Øvrelid AS er i dag ein leiande byggentreprenør i Sogn og Fjordane. Sidan 1996 har Åsen & Øvrelid AS stegvis utvikla seg frå å vere ein utførande entreprenør i tømrar- og betongfaget til å i dag være ein komplett totalentreprenør, som kan handtere alle typar byggeoppdrag, også store og komplekse totalentrepriser. Selskapet har i dag ein fast arbeidsstokk innan fagfelta tømrar-, betong-, mur/flis-, gartnar- og grunnarbeid, som tel ca. 95 personar. Hovuddelen av desse har fagbrev og lang røynsle. I tillegg utgjer funksjonærstaben 20 personar fordelt på prosjektleiarar, byggeplassleiarar og nødvendige støttefunksjonar. Alle tilsette kommuniserer på norsk.

Besøk vår heimeside her

Frydenbø

Kvifor me er med:

Frydenbø Group engasjerer seg både i topp og breidde innanfor idrett, kultur og veldedige organisasjonar. Konsernet er allereie profilert sponsor for mellom anna Brann og Norges Skiforbund Alpin.

Sogndal fotball står i ei særstilling som sponsorobjekt i fylket. Koplinga mellom toppidrett, opplæring og næringsliv som ein har fått til i Sogndal er unik. Det at Frydenbø kan vere med å bidra til vidare utvikling av dette miljøet er viktig i seg sjølv. Samstundes som vi ser stor verdi i det å vere ein profilert samarbeidspartnar og deltakar i eit nettverk med dei forretningsmessige moglegheitene det gjev.

Det er imponerande det ein har greidd å skape på Campus Fosshaugane. Vi ser fram til å nytte Campus som møteplass, ein stad for nettverksbygging og som læringsarena. Samstundes har vi som mål å bringe engasjementet og aktiviteten rundt Sogndal fotball ut til våre øvrige avdelingar i fylket også.

Om oss:

Frydenbø driv fire bilforhandlarverksemder i Sogn og Fjordane og er autorisert merkeforhandlar for Volvo, Nissan og Opel. Du finn oss i Sogndal, på Sandane og ved to avdelingar i Førde. Vi er nokon og 70 kollegaer som ynskjer å hjelpe deg til å realisere bildraumen, og gje deg eit sytalaust bilhald.

Vi er ein del av Frydenbø Group AS, eit familieeigd konsern som består av tre divisjonar; Bil & Marine, Eiendom og Industri. Frydenbø-gruppa har 500 tilsette, og hadde ei samla omsetning i 2014 på NOK 1,8 mrd. Entusiasme har vore vår drivkraft i snart 100 år. Hovudkontoret er i Bergen. 

Avery Dennison NTP

-1.png

Kvifor me er med:

Som hjørnesteinsverksemd i Luster og blant dei største i Sogn ser me på Sogndal Fotball sitt sponsornettverk som viktig å vera ein del av. Skal regionen lukkast må alle krefter jobbe saman - både kultur, utdanning og næringsliv. Sogndal Fotball kan vera ein viktig fasilitator og motor for dette.

Om oss:

Avery Dennison NTP er Noregs største produsent av transfermerker og vår eigenutvikla teknologi er verdsleiande. Dette gjer at me har kundar over heile verda og vårt produkt, transfermerker, blir har brukarar i alle bransjar. Me er størst på merker til arbeidsklede, men veks fort både i Noreg og utlandet på sports- og profilklede. 
Me vinn i marknaden på grunn av at me har over 100 tilsette som sit på ein ekstrem kompetanse innanfor vår nisje - og denne kompetansen brukar me til å heile tida utvikle nye produkt og prosessar for dekke kundens behov.

SognAvis

Kvifor me er med: 

Me samarbeidar med Sogndal Fotball fordi me ynskjer å skapa synergiar som fører til at regionen Sogn fortsatt kan veksa.

Om oss:

Sogn Avis er lokalavisa for sogningar. Som tingar får du papiravisa i posten fem dagar i veka, digital utgåve av papiravisa og tilgang på alt innhald i www.sognavis.no heile døgnet. Du er også med på å sikra at Sogn kan ha eit fritt og uavhengig talerøyr. Alle me 35 som jobbar i Sogn Avis gjer kvar dag vårt beste for å gje deg stoff som er relevant, interessant, engasjerande og underholdande. Me tek også opp dei vanskelege og kontroversielle sakene. 
Sogn Avis har kvar dag 28.000 daglege lesarar på papir, 12.000 på desktop og 7.000 på mobil. Marknadsfører du ditt firma via våre plattformer, når du fram til 78% av alle sogningar. Vårt nøkkelord er: TRUVERDIG. 

 

Holen Instalasjon

Kvifor me er med:

Sogndal fotball er fylket si største merkevare. Dette er skapt gjennom lokal forankring og langsiktig arbeid. Holen Installasjon AS  deler desse verdiane og ynskjer å vise at me støttar Sogndal Fotball sitt arbeid.

I sponsornettverket finn me fleire verksemder med same interesser. Dette er alle verksemder som har stor betydning for lokalsamfunnet. Holen Installasjon  ynskjer å vere med på dette laget. Me vil gjerne bidra til å og utvikle vår eigen region. Miljøet rundt Sogndal Fotball, og det som elles skjer på  Fosshaugane Campus, spelar ei viktig rolle i dette arbeidet.

Vårt samarbeid med Sogndal fotball går mange tiår attende. Me vonar det vil halde fram i mange år framover.

Om oss:

Holen Installasjon er den leiande elektroentreprenørverksemda i indre Sogn. Me har over 50 tilsette som kvar dag jobbar for å hjelpe våre mange privat- og næringskundar. Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg som t.d. smarthus, energistyring, ekom og IKT. Holen Installasjon AS har hovudkontor i Sogndal. I tillegg har me serviceleiarar og lokale, dyktige montørar som tek seg av kundar i Gaupne, Leikanger og Vik i Sogn. Me har lange tradisjonar for høg kvalitet og er rett og slett rasande flinke med straum og slikt!

Toyota Sogn

Kvifor me er med:

Sogndal Fotball bidreg til samspel og identitet, og er ei sterk merkevare for heile regionen. Gjennom Sogndal Fotball får ein eit nettverk med andre bedrifter som òg ynskjer å utvikle regionen. Fotballen engasjerer, og det er imponerande at Sogndal over så lang tid er markante i norsk toppfotball.

Om oss:

Me er autorisert Toyota-forhandlar i Sogn, og har vore medspelar sidan 1982. Som autorisert Toyota-forhandlar driv me med alt innanfor bil. Me har også agentur for Hertz Bilutleige i Sogn og Sunnfjord, og samarbeidar tett med Bilhuset Førde som sel Mercedes for heile fylket.

Osland Havbruk

Kvifor me er med:

Laks er viktig for Norge, laks er viktig for Sognefjorden, Sogndal Fotball er viktig for Sogn og Fjordane, det handlar om nettverksbygging og identitet. 

Om oss:

Osland Havbruk, ein smak av Sognefjorden, driv oppdrett av laks og aure i Høyanger Kommune. Lokalt eigd selskap med 30 tilsette som er stolt av å drive med matproduksjon i Sogn og Fjordane. Viste du at vi produserer 7000 måltid kvar dag ?

Sognahallen

Kvifor me er med:

Stolt sponsor til Sogndal Fotball.

Om Oss:

Sognahallen er ein storhall i Sogndal med innendørs fotballbane med internasjonale mål, handball-, badminton-, basket- og volleyballbaner, pluss bandy. Vidare er det friidrettsanlegg for sprintdistanser, kule, tresteg og lengde – og klatreanlegg med mange løyper, der den høgeste er 18 meter høy. Anlegget inneheld òg buldrevegg.

Songnahallen AS vart skipet 6. juni 1997. Sognahallen A/S er eiendomsselskapet som vart etablert for å realisere Sognahallen. Hovedaksjonærane er Sogndal kommune og SIL Tribunen A/S, men på eigersida er òg nabokommunar, idretten og næringslivet representert

COOP NORDVEST SA

coop-logo-nordvest.png

Kvifor me er med:

Vi er med fordi vi ser kor viktig det er å bygge gode lag, som mange kan identifisere seg med, skape samhald og på ulike måtar skape verdiar som samfunnet kan vekse på.

Sogndal har gjennom åra bygt eit fotballag som heile fylket stiller seg bak og identifiserer seg med. At det i periodar har vore landets einaste bygdelag i eliteserien, er noko som gjer oss alle stolte. Det er også ein inspirasjon for unge som vil satse på idrett.

Om Oss:

Vårt lag, Coop Nordvest, har ca. 144.000 medlemer frå Sogn til Trøndelag, der vi driv 138 butikkar med 2300 tilsette. Vårt mål er å drive gode butikkar, med topp sørvis og dei beste prisane.

Vi vil også vere ein viktig samfunnsaktør som både tek vare på den vesle, viktige butikken i bygda, og som er med på å utvikle ditt regionsenter.

I tillegg satsar vi på fantastisk lokalmat, som har skapt hundrevis av arbeidsplassar i distrikta.

Vi vil ha deg med på laget vårt. Då får du eige butikken din sjølv!

Vil du bli med på laget, kan du gå inn på Coop.no, eller sende ei melding til 2330.

Høgskulen på Vestlandet

HVL PNG.png

Kvifor me er med:

HVL avd. Sogndal held til på Fosshaugane Campus og utgjer ein vesentleg del av verksemda på campus. Idrett, oppvekst og helse er sentrale utdannings- og forskingsområde, og vi ynskjer å vera ein synleg del av campus og dei profilerte aktivitetane til Sogndal Fotball. 

Om oss:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar. HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL avd Sogndal har nær 4000 studentar og campus i Sogndal og Førde. Høgskulen tilbyr 22 bachelorprogram og fem masterprogram i tillegg til ei rekkje kortare vidareutdanningstilbod. Høgskulen er blant dei aller beste i Norge når det gjeld studentgjennomføring og studenttilfredsheit. Tett kontakt med studentane, god oppfølging og høg kvalitet i utdanningstilboda er dei sentrale kjenneteikna ved høgskulen. HVL rekrutterer breitt geografisk og hentar kring 2/3 av studentane utanfor Sogn og Fjordane. HVL er også ei betydeleg forskingsing- og formidlingsinstitusjon og har mellom anna store forskingsprosjekt knytt til idrett og helse.